Wat is een oudedags-verplichting?

  • door Edward Baudoin
  • 24 mei, 2017

In een ander artikel worden de keuzes bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer beschreven. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw pensioenrechten in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. Maar wat is een oudedagsverplichting dan?

Kenmerken van banksparen

Een oudedagsverplichting is een nieuw soort oudedagsvoorziening. De oudedagsverplichting lijkt nog het meeste op een bancaire lijfrente (een vorm van banksparen). In de opbouwfase wordt de oudedagsverplichting namelijk jaarlijks verhoogd met de bijschrijving van rente en in de uitkeringsfase wordt de oudedagsverplichting in 20 jaarlijkse termijnen uitgekeerd. Bij overlijden gaan de uitkeringen over op uw erfgenamen.

Kenmerken van pensioen

De oudedagsverplichting moet verplicht ingaan binnen twee maanden nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. In dat geval keert uw eigen bv de oudedagsverplichting aan u uit. U kunt de uitkeringen echter ook maximaal 5 jaar eerder laten ingaan. Als u de oudedagsverplichting eerder laat ingaan, wordt de uitkeringsduur van 20 jaar navenant verlengd.

Kenmerken van lijfrente

Tot de ingangsdatum kunt u de oudedagsverplichting omzetten in een lijfrente bij een professionele verzekeraar of bank. De bv zal het bedrag van de oudedagsverplichting dan moeten overmaken naar de professionele verzekeraar en die zal verder zorgen voor de uitkeringen van de lijfrentetermijnen.

Neemt u voor meer informatie contact op met ons

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Gaat u emigreren, dan kan de Belastingdienst een conserverende aanslag opleggen voor de pensioen- en lijfrenten die u heeft opgebouwd. Voor deze aanslag kunt u tien jaar uitstel van betaling krijgen. Komt uw pensioen of lijfrente binnen die termijn regulier tot uitkering, dan wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden. Koopt u bijvoorbeeld binnen de tienjaarstermijn uw pensioen of lijfrente af, dan wordt het bedrag van de conserverende aanslag ingevorderd.

Als alleen de nieuwe woonstaat belasting mag heffen over uw pensioen- en lijfrente-uitkeringen, moet Nederland daar volgens de Hoge Raad bij emigratie rekening mee houden. Voor lijfrenten mag Nederland dan alleen een conserverende aanslag opleggen voor de premies die hiervoor zijn betaald in de periode tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 en na 15 juli 2009. Voor pensioenen mag Nederland dan alleen de aanspraken en bijdragen in aanmerking nemen van na 15 juli 2009.

Een emigratie kan grote fiscale gevolgen hebben. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw emigratie altijd een RB-adviseur die hierin is gespecialiseerd.

Neemt u voor meer informatie
contact op met ons.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Fiscale stimuleringsregelingen voor ondernemers zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de startersaftrek, de willekeurige afschrijving starters, de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de mkb-winstvrijstelling. Uit het onderzoek volgt dat Nederland relatief veel ondernemers heeft. Een groot deel bestaat uit zzp’ers of kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Relatief weinig bedrijven groeien door of zijn aan te merken als snel groeiende, innovatieve bedrijven. Met de fiscale regelingen was in 2015 een budgettair belang van meer dan € 3,5 miljard gemoeid. De zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de KIA hadden daarin veruit het grootste aandeel. Het bleek niet mogelijk te zijn om een harde effectmeting te doen en het oordeel over de doelmatigheid van de regelingen is vooral kwalitatief van aard. Het kabinet heeft niet inhoudelijk gereageerd op het rapport, omdat er een demissionair kabinet is.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Dit blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De forfaitaire bijtelling geldt niet voor:

 •   De bestelauto waarvan

  • de bijrijdersstoel is verwijderd; én
  • de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.
•   De bestelauto waarvan
  • het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer van het totale vloeroppervlak bedraagt.
•   De bestelauto die
  • zo groot is dat deze niet in een parkeergarage past; én
  • voorzien is van stellingen; én
  • waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen (dus rijdt de bijrijder ook mee om andere hoofdwerkzaamheden van de onderneming uit te voeren?).

Hoe groter de auto of hoe specifieker de aanpassingen van de auto aan de aard van de onderneming, des te geringer wordt het belang om de bijrijdersstoel te gebruiken. Volgens de Hoge Raad was bij een hoogte van 2,6 meter en een lengte van ongeveer 6,5 meter de aanwezigheid of het gebruik van een tweede stoel in de cabine niet relevant. De bijtelling geldt ook niet voor bestelauto’s die door ernstige vervuiling en/of vanwege de stank niet geschikt zijn voor privégebruik. Dan wordt ook niet gekeken naar de rol van de bijrijdersstoel.

Mogelijk heeft ook u auto’s waarvoor een bijtelling op grond van deze documenten achterwege mag blijven. Bespreek dat met ons.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Vanaf 1 januari 2018 geldt de herzieningsregeling in de btw ook voor kostbare diensten. Bij onroerende en roerende zaken gelden al herzieningsregelingen van tien respectievelijk vijf jaar. De nieuwe herzieningsregeling geldt voor kostbare diensten waarop voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt afgeschreven. Daarbij moet allereerst worden gedacht aan verbouwingsdiensten voor onroerende zaken. De voorbelasting die in aftrek is gebracht op de verbouwingsdienst, wordt vanaf 1 januari 2018 in tien jaar na ingebruikname herzien als de verbouwingsdienst niet langer wordt gebruikt voor belaste prestaties. Dat geldt ook voor andere kostbare diensten, zoals speciaal ontwikkelde software. Daarbij geldt een herzieningstermijn van vijf jaar. De nieuwe regeling zal ook gelden voor kostbare diensten die vóór 1 januari 2018 zijn afgenomen.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Een coöperatie wordt veel gebruikt als samenwerkingsverband tussen ondernemers voor bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. Zo kan een individuele ondernemer toch gebruikmaken van de voordelen van een collectief.

De coöperatie is een rechtspersoon die op eigen naam en voor eigen rekening en risico optreedt. Ze is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Winstuitkeringen van de coöperatie zijn aftrekbaar van de winst, voor zover deze worden uitgekeerd aan leden die een natuurlijke persoon zijn. Hierdoor is het veelal mogelijk om de belaste winst van de coöperatie te beperken.

De winstuitkeringen zijn vervolgens belast bij de leden. Deze structuur is vooral interessant voor leden die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Bij hen wordt de winstuitkering belast als winst uit onderneming, waarop verschillende faciliteiten van toepassing zijn, zoals de mkb-winstvrijstelling.

Let op: lidmaatschap van een coöperatie leidt niet automatisch tot ondernemerschap. Een coöperatie is fiscaal niet transparant. Het ondernemerschap moet worden beoordeeld aan de hand van de activiteiten die het lid voor eigen rekening en risico uitoefent. Als het lid uitsluitend werkt voor de coöperatie, zal geen sprake zijn van ondernemerschap, maar van een dienstbetrekking. Een ondernemer zal dus eigen klanten moeten hebben. Het is niet handig om alle contracten op naam van de coöperatie af te sluiten. Denk dus goed na over de vormgeving van een coöperatie en de fiscale gevolgen daarvan.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017
Op dit moment wordt volgens de wet geen boete opgelegd als een belastingplichtige binnen twee jaar alsnog een juiste aangifte indient. Ook als een belastingplichtige na deze twee jaar vrijwillig inkeert, is dat reden om de vergrijpboete te matigen. De staatssecretaris vindt dat deze coulance kan worden afgeschaft, omdat de Belastingdienst nu veel meer gegevens uit het buitenland krijgt. Daardoor is de kans aanzienlijk toegenomen dat de Belastingdienst zelf al constateert dat een belastingplichtige niet al zijn vermogen of inkomsten heeft aangegeven. Het is dan ook niet langer nodig belastingplichtigen te ‘verleiden’ om dit vermogen of die inkomsten alsnog aan te geven.
Gezien de hoogte van de huidige vergrijpboetes – die kunnen oplopen tot 120% voor buitenlandse bezittingen – zullen zwartspaarders nu snel actie moeten ondernemen.
door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Met ingang van 1 januari 2019 zal de btw-heffing over vouchers binnen de hele Europese Unie op uniforme wijze plaatsvinden. Het begrip voucher wordt in de wet opgenomen en er wordt onderscheid gemaakt in vouchers voor enkelvoudig en meervoudig gebruik. Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik zal btw worden geheven bij uitgifte. Gaat het om vouchers voor meervoudig gebruik, dan zal btw worden geheven bij afname van de goederen of diensten die met de voucher zijn aangeschaft. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor het Besluit telefoonkaarten, het Besluit Cadeaubonnen en het Besluit zegels en waardebonnen. Heeft u hiermee te maken, neem dan contact op met ons.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

De restschuldregeling is in 2012 ingevoerd om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Blijft bij verkoop van een eigen woning uiterlijk op 31 december 2017 een restschuld over, dan is de rente over die restschuld nog 15 jaar na verkoop aftrekbaar. De staatssecretaris wil de restschuldregeling niet verlengen voor verkopen na 2017. Het aantal verkooptransacties is gestegen. De huizenprijzen stijgen, waardoor het aantal onderwater-hypotheken daalt. Bovendien neemt dat aantal ook af door andere woningmaatregelen, zoals sinds 2013 de aflossingseis voor nieuwe eigenwoningschulden.

Verkoopt u uw eigen woning na 2017 en blijft een restschuld over, dan hoort de schuld in box 3. De rente zelf is dan niet meer aftrekbaar, waardoor de schuld per saldo duurder wordt. Misschien heeft u andere middelen om de restschuld af te lossen, zoals een schenking. Onder voorwaarden is een belastingvrije schenking mogelijk voor de aflossing van een restschuld na verkoop van een eigen woning.

Staat uw eigen woning ‘onder water’, maar heeft u geen verkoopplannen? Dan is de rente op de eigenwoningschuld gewoon aftrekbaar, ook als de waarde van de woning na de aankoop is gedaald tot onder de eigenwoningschuld.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Bij de overdracht van vastgoed of van aandelen in een bv waarvan de bezittingen voor meer dan 50% bestaan uit vastgoed (de vastgoed-bv), is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. De overdrachtsbelasting kent echter een vrijstelling voor de verkrijging van vastgoed door een (klein)kind, broer of zus van een ondernemer in het kader van bedrijfsopvolging. Het vastgoed moet dienstbaar zijn aan de onderneming en de onderneming moet worden voortgezet. De vrijstelling is bedoeld voor de overdracht van ondernemingen in de vorm van een eenmanszaak of samenwerkingsverband en niet voor de bv. Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de vrijstelling ook van toepassing kan zijn op vastgoed-bv’s. Voorwaarde is dat de bv een (vastgoed)onderneming drijft. Dezelfde discussie speelt in de erf- en schenkbelasting. De cruciale vraag is of de exploitatie van vastgoed moet worden gezien als een onderneming of als een belegging. Als sprake is van een vastgoedonderneming, kan bij een schenking van de aandelen een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling voor de schenk- en erfbelasting én voor de overdrachts-
belasting.

  Vraag ons naar de gevolgen in uw situatie.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

In 2017 is de energie-investeringsaftrek (EIA) 55%. De milieu-investerings-aftrek (MIA) kent drie verschillende percentages: 13,5%, 27% of 36%. Om de EIA of MIA te krijgen moet u de investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting digitaal melden bij RVO Nederland. Die termijn is ‘heilig’ en valt niet zo maar te omzeilen. Een moedermaatschappij die haar investering in een warmtekrachtkoppelings-installatie (WKK) te laat meldde, dacht slim te zijn door de WKK te leveren aan haar dochtermaatschappij, nog voordat zij de WKK zelf in gebruik nam. Die dochtermaatschappij meldde vervolgens wél binnen drie maanden na haar investering. Volgens de Hoge Raad kon de dochter echter toch geen EIA claimen. Voor verplichtingen tegenover een gelieerde vennootschap is namelijk geen EIA mogelijk. Ook een beroep op een goedkeurend besluit van de staatssecretaris mislukte. Het concern liep zo dus ongeveer € 400.000 EIA mis.

Voorkom problemen en neem tijdig contact op met ons.

Meer posts
Share by: