Conserverende aanslag bij Emigratie

  • door Edward Baudoin
  • 13 aug, 2017

Een emigratie heeft in veel gevallen ook fiscale gevolgen. Bij emigratie legt Nederland een zogenoemde conserverende aanslag op voor opgebouwde pensioenen en lijfrenten. Maar volgens de Hoge Raad mag dat niet altijd. 

Gaat u emigreren, dan kan de Belastingdienst een conserverende aanslag opleggen voor de pensioen- en lijfrenten die u heeft opgebouwd. Voor deze aanslag kunt u tien jaar uitstel van betaling krijgen. Komt uw pensioen of lijfrente binnen die termijn regulier tot uitkering, dan wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden. Koopt u bijvoorbeeld binnen de tienjaarstermijn uw pensioen of lijfrente af, dan wordt het bedrag van de conserverende aanslag ingevorderd.

Als alleen de nieuwe woonstaat belasting mag heffen over uw pensioen- en lijfrente-uitkeringen, moet Nederland daar volgens de Hoge Raad bij emigratie rekening mee houden. Voor lijfrenten mag Nederland dan alleen een conserverende aanslag opleggen voor de premies die hiervoor zijn betaald in de periode tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 en na 15 juli 2009. Voor pensioenen mag Nederland dan alleen de aanspraken en bijdragen in aanmerking nemen van na 15 juli 2009.

Een emigratie kan grote fiscale gevolgen hebben. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw emigratie altijd een RB-adviseur die hierin is gespecialiseerd.

Neemt u voor meer informatie
contact op met ons.

door Edward Baudoin 01 dec, 2017
IB-ondernemers
In de inkomstenbelasting komt een zogenoemd tweeschijvenstelsel in box 1 met lagere tarieven. Een belastbaar inkomen tot € 68.800 wordt dan belast tegen 36,93%, daarboven tegen 49,5%. De zelfstandigenaftrek is dan nog slechts aftrekbaar tegen het laagste tarief.

Ondernemen in de bv
Ook de winst in de bv wordt in de 
periode 2019-2021 geleidelijk lager belast; uiteindelijk 16% voor winsten tot € 200.000 en daarboven 21%. De verlenging per 1 januari 2018 van de eerste tariefschijf naar € 250.000 gaat niet meer door.
Het zuur komt verder bij de bv tot uitdrukking doordat:
  • verliezen straks nog slechts zes jaar kunnen worden verrekend met toekomstige winsten, in plaats van nu negen jaar; 
  • de afschrijving op bedrijfspanden in eigen gebruik wordt beperkt. Nu kunt u nog afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde, dat wordt tot 100% van de WOZ-waarde; 
  • het effectieve tarief van de innovatiebox per 1 januari 2018 stijgt van 5% naar 7%. 

Bovendien krijgt u als aandeelhouder te maken met een tariefstijging. Het huidige tarief van 25% stijgt naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Hierdoor komt het gecombineerde tarief inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting uit op maximaal 43,5% (nu 43,75%). De plannen moeten nog worden omgezet in wetgeving. Wilt u weten wat deze plannen betekenen voor uw onderneming?
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Op 1 januari 2018 vervalt de zogenaamde inkeerregeling. Met de inkeerregeling kunnen belastingplichtigen, zonder risico’s op een vergrijpboete, kenbaar maken dat één of meerdere oude aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet juist waren. Dat moet dan wel binnen twee jaar na het indienen van de aangiften gebeuren.

De inkeerregeling werd en wordt meestal gebruikt door belastingplichtigen die in het verleden buitenlands box 3 vermogen niet in hun aangifte hebben opgenomen, maar is ook van toepassing op niet-aangegeven inkomsten of vermogen in Nederland. Het vrijwillig verbeteren van onjuiste aangiften zal met ingang van 1 januari 2018 in elk geval ertoe leiden dat de Belastingdienst de mogelijkheid heeft een vergrijpboete op te leggen. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is natuurlijk afhankelijk van feiten en omstandigheden. Zeker is dat er vaker dan voorheen een discussie kan ontstaan over de oorzaak van de onjuiste aangiften.

Het vervallen van de inkeerregeling met ingang van 1 januari 2018 gaat gelden voor alle aangiften die vanaf die datum moeten worden ingediend. De inkeerregeling gaat eveneens vervallen voor toeslagen.
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Als u als ondernemer iemand betaalt voor verrichte diensten dan moet u nagaan in welke hoedanigheid deze persoon de werkzaamheden heeft verricht. Is er sprake van een ingehuurde ondernemer, dan ontvangt u uiteraard een factuur voor de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden door deze derde kwalificeren als (fictieve) dienstbetrekking. In dat geval moet u loonbelasting en premies inhouden en afdragen. In sommige gevallen is er echter geen sprake van een ondernemer of een fictieve dienstbetrekking. In deze gevallen bent u verplicht de Belastingdienst op de hoogte te stellen van de aan deze derden betaalde bedragen via een zogenaamd IB47-formulier. Een opgave van de in 2017 uitbetaalde bedragen moet digitaal voor 1 februari 2018 worden gedaan en kan dus niet meer via een formulier.
Voor het digitaal aanleveren moet u (of uw adviseur) zich wel aanmelden bij de Belastingdienst. U kunt dan gebruik maken van software van de Belastingdienst. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst of bij uw adviseur. Het digitale IB47-formulier is niet bedoeld voor betalingen die u doet aan vrijwilligers.

Maak gebruik van de software van de Belastingdienst
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Heeft u pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan moet u uiterlijk in 2019 een keuze maken over de verdere afwikkeling daarvan. U heeft daarvoor drie mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Kiest u in 2017 nog voor afkoop, dan is 34,5% van de uitkering onbelast. In 2018 en 2019 is de afkoopkorting nog slechts 25% respectievelijk 19,5%. Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen, regel dat dan nog dit jaar.
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Binnen de werkkostenregeling mag een werkgever 1,2% van het totale loon (vrije ruimte) van het personeel besteden aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan het personeel. Daarover hoeft u geen loonbelasting te betalen. Heeft u vrije ruimte niet benut? Doe dit dan nog dit jaar want het is niet mogelijk om de vrije ruimte door te schuiven naar een volgend jaar.
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Heeft u kinderen? Voor schenkingen aan kinderen geldt een vrijstelling van € 5.320 in 2017. Deze vrijstelling kan eenmalig worden verhoogd tot € 25.526 mits het kind tussen de achttien en veertig jaar oud is. De vrijstelling wordt onder voorwaarden zelfs verhoogd tot € 100.000 als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn een interessante mogelijkheid om onbelast vermogen over te dragen aan uw kinderen.

Tip: het is ook mogelijk om op papier een schenking te doen!
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Heeft u een fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Dan biedt deze misschien veel voordelen maar deze kan zeker ook nadelen hebben. Denk aan hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschappen in de fiscale eenheid. Ook kan het mislopen van het tariefopstapje een nadeel zijn. Dat kan per vennootschap een voordeel opleveren van € 10.000. Het zou dus interessant kunnen zijn de fiscale eenheid per 1 januari 2018 te verbreken.

Let op: de verbreking van een fiscale eenheid kan leiden tot heffing van vennootschapsbelasting
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Heeft uw onderneming in het verleden verliezen geleden? Deze verliezen kunnen slechts gedurende negen jaar worden verrekend met toekomstige winsten. Dat betekent dat verliezen over 2008 niet meer kunnen worden verrekend na 2017. Heeft u nog oude verliezen, dan kunt u dit jaar mogelijk nog maatregelen treffen om de verliezen te verrekenen.

Aandachtspunt: in het Regeerakkoord is voorgesteld om in de vennootschapsbelasting de termijn voor verliesverrekening te verkorten van negen jaar naar zes jaar.
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Heeft u dit jaar bedrijfsmiddelen verkocht en daarbij winst behaald? Dan moet u daarover belasting betalen. Dit kunt u misschien voorkomen door de winst te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel aan het einde van het boekjaar het voornemen hebben om nieuwe investeringen te doen. De herinvestering moet in principe binnen drie jaar plaatsvinden.
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Bent u van plan een nieuwe investering te doen? Kijk goed of u dat dit jaar nog doet of dat het voordeliger is om te wachten tot volgend jaar. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de investeringsaftrek en betaalt u minder belasting. De meest bekende investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Verder zijn er de energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen, en de milieu-investeringsaftrek (MIA) als u milieuvriendelijke investeringen doet.
Meer posts
Share by: