Salarissen

Salarissen


Voor het verzorgen van de salarisadministratie hanteren wij verschillende modules:

Jaarlijks zullen we de werkelijke uren met u evalueren. Indien deze uren meer dan 20% afwijken ten opzichte van bovenstaande uren, dan zullen we de pakketprijs herzien voor het volgende jaar.

Opstart

De opstartwerkzaamheden hebben betrekking op een persoonlijk of telefonisch intake gesprek, de daaruit voortvloeiende dossierinrichting ten behoeve van de salarisadministratie en de invoer van de bestandsgegevens in ons systeem. Daarnaast verzorgen wij desgewenst voor u: 
 • de eenmalige schriftelijke aanmelding bij de Belastingdienst, de arbodienst en eventueel een ziekengeldverzekeraar ingeval er voor de eerste keer personeel in dienst treedt 
 • de eenmalige schriftelijke adreswijzigingen bij de Belastingdienst, de arbodienst en eventueel een ziekengeldverzekeraar 

De hoogte van het opstarttarief is afhankelijk van het aantal werknemers dat in dienst is in de maand waarin de dienstverlening begint. De onderstaande opstarttarieven gelden per administratie excl. OB:
Aantal werknemers
1
2
3 t/m 5
6 t/m 10
11 t/m 999

Tarief

€ 100
€ 150
€ 200
€ 300
€ 450

Basis

In de basismodule zijn niet alleen de werkzaamheden opgenomen ten behoeve van de periodieke salarisverwerking, maar ook werkzaamheden ten behoeve van de daaruit voortvloeiende periodieke of eenmalige administratieve verplichtingen.

Werkzaamheden die deel uitmaken van de Basismodule:
 • periodiek verwerken van de salarismutaties inclusief automatische verwerken van wijzigingen voortvloeiende uit de CAO of salarisregeling
 • toetsen van de te verwerken salarismutaties aan de fiscale en verzekeringsplichtige regelgeving en bijbehoremde normen
 • vervaardigen van een salarisspecificatie in PDF-formaat per periode
 • samenstellen van een betaaloverzicht in PDF-formaat
 • vervaardigen van een digitaal SEPA betaalbestand o.b.v. netto salarisbedragen t.b.v. telebanking
 • samenstellen en verzenden van de electronische loonaangifte per aangiftetijdvak
 • vervaardigen van de loonstaat in PDF formaat per werknemer per jaar
 • vervaardigen van de verzamelloonstaat in PDF formaat per jaar
 • verstrekken van de jaaropgave t.b.v. de werknemer
 • vervaardigen van de loonjournaalposten
 • verstrekken van het jaaroverzicht Loonaangiften
Pakket
Per werknemer
Per werkgever
Alleen DGA op loonlijst


Tarief
€ 15 per maand
€ 240 per jaar

€ 17,50 per maand


Ziekteverzuim

In deze aanvullende module zijn werkzaamheden opgenomen die worden uitgevoerd ten behoeve van ziek- en herstelmeldingen bij de arbodienst, ziekengeldverzekeraar of bij het UWV. Tevens kunnen op basis van deze module de administratieve verplichtingen tegenover de arbodienst en ziekengeldverzekeraar worden verzorgd. Op deze wijze worden alle administratieve verplichtingen ter zake van het ziekteverzuim tijdig en volledig nagekomen. Werkzaamheden die deel uitmaken van de aanvullende module "Ziekteverzuim" zijn:
 • aan- en afmelden van de werknemer bij de arbodienst en/of ziekteverzuimverzekeraar
 • verzorgen van de ziekmelding aan de arbodienst c.q. ziekteverzuimverzekeraar en/of het UWV
 • verzorgen van de herstelmelding aan de arbodienst c.q. de ziekteverzuimverzekeraar en/of het UWV
 • signaleren van de werkgeversverplichtingen gedurende eerste ziektejaar van de werknemer (o.a. de probleemanalyse en het plan van aanpak) en informeren van de werkgever hierover
 • aanleveren van de jaaropgave gegevens aan de arbodienst en/of de ziekteverzuimverzekeraar t.b.v. de jaarafrekening of de prolongatienota
 • controleren van de nota van de arbodienst
 • controleren van de afrekening van de ziekteverzuimverzekeraar
 • invullen en indienen van de declaratie van de ziekteverzuimverzekeraar
 • controleren en zonodig aanpassen van de uitkeringsspecificatie van het UWV
Dienst
 Aan- en afmelden van de werknemer bij de arbodienst en/of de ziekteverzuimverzekeraar 
Per werkgever
Alleen DGA op loonlijst

Verzorgen van de ziekmelding aan de arbodienst c.q. de ziekteverzuimverzekeraar en/of het UWV 

Verzorgen van de ziekmelding aan de arbodienst c.q. de ziekteverzuimverzekeraar en/of het UWV 


Tarief
€ 15 per melding

€ 15 per melding


€ 15 per melding


Sociale regelingen en verzekeringen

In deze aanvullende module zijn werkzaamheden opgenomen die dienen te worden uitgevoerd indien de werknemers verplicht of vrijwillig deelnemen aan (collectieve) bedrijfsregelingen (zoals (vroeg)pensioen en ANW -hiaat) bij een of meerdere private verzekeraars. Met deze aanvullende module kunnen alle administratieve werkzaamheden worden uitbesteed om er zo van verzekerd te zijn dat alle verplichtingen met betrekking tot deze regelingen tijdig en volledig worden nagekomen.

Werkzaamheden die deel uitmaken van deze module zijn:
 • aan- en afmelden van werknemer die vrijwillig deelneemt aan een (collectieve) bedrijfspensioenregeling en/of een (collectieve) ANW-hiaatverzekering
 • doorgeven van (tussentijdse) wijzigingen van dienstverbandgegevens aan de private pensioen- en/of ANW-hiaatverzekeraar
 • aanleveren van de (digitale) jaaropgavegegevens aan de private pensioen- en/of ANW-hiaatverzekeraar
 • controleren en zonodig aanpasen van de afrekeningnota van de private pensioen- en/of ANW-hiaatverzekeraar
Dienst
Aan- en afmelden van de werknemers bij de (collectieve) bedrijfspensioenregeling en/of een (collectieve) ANW-hiaat verzekeraar 

Doorgeven van (tussentijdse) wijzigingen van dienstverbandgegevens aan de pensioen- en/of ANW-hiaat verzekeraar

Verzorgen Plo's / maandelijkse pensioenopgaven

Bijhouden van verlofdagen (ATV en/of vakantiedagen) 


Tarief
€ 15 per melding€ 15 per melding
€ 15 per opgave€ 25 per werknemer per jaar


Beeindiging

Bij beëindiging van de dienstverlening en bij wijziging van rechtsvorm worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 • de eenmalige schriftelijke afmelding bij de Belastingdienst, de arbodienst en eventueel een private ziekengeldverzekeraar ingeval er geen personeel meer in dienst is of de onderneming wordt gestaakt
 • de eenmalige schriftelijke adreswijziging bij de Belastingdienst, de arbodienst en eventueel een private ziekengeldverzekeraar, alsmede de werkzaamheden met betrekking tot de overdracht van de dossiers ingeval de salarisadministratie overgaat naar een andere dienstverlener
Wij berekenen een beëindigingstarief van € 75 excl. OB per administratie.

Share by: